Angličtina so zameraním na účtovníctvo

Určenie 

Kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú so svojimi nadriadenými, kolegami, klientami rozprávať o problematike z oblasti účtovníctva. Znalosť všeobecnej angličtiny by mala byť minimálne na úrovni stredne pokročilý (Intermediate), B2 podľa európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Cieľ

 Rozšírenie slovnej zásoby o oblasť účtovníctva podľa nižšie uvedeného obsahu a nácvik reálnych dialógov, schopnosť porozumieť a vedieť vyhotovovať potrebné formuláre a dokumenty z oblasti účtovníctva.

Osnova

1. Úvod do účtovníctva
Účtovnícke povolania
Princípy účtovania
Kreatívne účtovníctvo
CPA a autorizovaný účtovník
1. Introduction to accounting
 Jobs in accountig
Accounting principles
Creative accounting
CPA & Chartered Accountant
2. Finančné výkazy a koeficienty
Účet ziskov a strát
Súvaha
Vysvetľujúce účty
Hospodársky rozbor
2. Financial statements and ratios
 Profit and Loss Statement
Balance Sheet
Explaining accounts
Ratio analysis
3. Daňové účtovníctvoDaňové systémy
Metódy odpisovania
Výpočet daňových výdajov
Plánovanie zdaňovania
3. Tax accounting
 Tax systems
Methods of depreciation
Calculating tax expense
Taxation planning
4. Audit
Úloha auditorov
Typy auditov
Vzťah medzi auditorom a klientom
Popis grafov
Auditorská správa
4. Auditing
Role of auditors
Types of audits
Auditor-client relationship
Describing paragraphs
An auditor´s report
5. Účtovníctvo manažmentu
Definovanie účtovníctva manažmentu
Výkaz toku peňazí (Cash Flows)
Rozpočty
Budúcnosť účtovníctva
5. Management accounting
Defining management accounting
Statement of Cash Flows
Budgets
The future of accounting
6. Investovanie
 Cezhraničné investície
Rôzne účtovné praktiky
Medzikulturálne otázky
Globalizácia a úloha účtovníkov
6. Investment Cross-border investments
Different accounting practices
Intercultural issues
Globalization and the role of accountants