Angličtina so zameraním na mítingy

Určenie

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa zúčastňujú rôznych mítingov.. Znalosť všeobecnej angličtiny by mala byť minimálne na úrovni mierne až stredne pokročilý (Pre-Intermediate až Intermediate), B1 až B2 podľa európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Cieľ

Získať potrebnú slovnú zásobu a frazeológiu potrebnú pre efektívnu účasť alebo vedenie mítingov a obchodných jednaní. Oboznámiť sa so základnými komunikačnými stratégiami, ako je zdvorilosť, asertivita a pod.

Osnova

1. Mohli by sme sa stretnúť na budúci týždeň? Zorganizovnie mítingu
Potvrdenie mítingu e-mailom
Preplánovanie mítingu
1. Could we meet next week?
Arranging a meeting
Confirming a meeting by email
Rescheduling a meeting
2. Môžeme teraz urobiť prvý krok?
Privítanie a predstavenie sa
Začatie mítingu
Začatie predstavenia cieľov
2. Can we make a start now?
Saying hello and making introductions
Starting a meeting
Starting the objectives introductions
3. Môžem Vás tu prerušiť?
Správa o postupe
Vysvetlenie príčiny a dôsledku
Prerušenie a jednanie s prerušením
3. Can I make a point here?
Reporting progress
Explaining cause and effect
Interrupting and dealing with
interruptions
4. Nie som si istý, či súhlasím
Požadovanie pripomienok a príspevkov
Vyjadrenie vyhranených a opatrných
názorov
Súhlas a nesúhlas
4. I´m not sure I agree
Asking for comments and contributions
Expressing strong and tentative opinions
Agreeing and disagreeing
5. To je dohoda
Reagovanie na ponuky
Získanie času
Hlasovanie
Zhrnutie výsledkov mítingu
5. It´s a deal
Responding to offers
Buying time
Taking a vote
Summarizing the results of a meeting
6. Myslím, že pre dnešok sme skončili Ukončenie mítingu a poďakovanie
účastníkom
Potvrdenie uznesení a rozhodnutí
Následné e-maily
Rozlúčenie sa
6. So, I think we´re finished for today
Ending a meeting and thanking
participants
Confirming decisions and action points
Follow-up emails
Saying goodbye