Angličtina so zameraním na prezentácie

Určenie

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s nutnosťou vedenia prezentácie v anglickom jazyku. Znalosť všeobecnej angličtiny by mala byť minimálne na úrovni stredne pokročilý (Intermediate), B2 podľa európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Cieľ

Získať potrebnú slovnú zásobu a frazeológiu potrebnú pre vedenie prezentácie a oboznámiť sa s komunikačnými a rétorickými technikami, prezentačnou technikou a ďalšími postupmi, ktoré si vyžaduje prezentácia.

Osnova

1. Začnime
Privítanie Vašich divákov
Predstavenie sa a uvedenie témy
Zvládnutie nervozity
1. Let´s get started
Welcoming your audience
Introducing yourself and the topic
Dealing with nervousness
2. Dnešná téma je... Reč tela
Tipy na prentáciu pre anglicky hovoriacich
divákov
2. Today´s topic is...
Body language
Tips on presenting to an English-speaking
audience
3. Môj ďalší slajd ukazuje...
Nástroje prezentácie
Používanie približných čísiel
Vytváranie efektívnych vizuálov
Efektívne prezentovanie vizuálov
3. My next slide shows...
Presentation tools
Using approximate numbers
Creating effective visuals
Presenting visuals effectively
4. Ako môžete vidieť z tohto grafu...
Typy vizuálov
Popis grafov a diagramov
Vysvetľovanie vizuálov
Typy pre trendy popisovania
4. As you can see from this graph...
Types of visuals
Describing graphs and charts
Interpreting visuals
Tips for describing trends
5. Aby sme to zhrnuli...
Záver prezentácie
Stratégie pre dobrý záver
5. To sum up...
Concluding a presentation
Strategies for a good conclusion
6. Nejaké ďalšie otázky?
Zaoberanie sa otázkami a odpoveďami
Jednanie s prerušovaním
6. Any other questions?
Handling the question and answer session
Dealing with interruptions